นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม