หมู่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
    044-109-756
    www.tbnongkham.go.th
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(สำนักปลัด)
       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(กองการศึกษาฯ)
    แผนที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

     อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
   (7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
   (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
   (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
   (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   (12) การท่องเที่ยว
   (13) การผังเมือง
มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบพิจารณาดำเนินการกิจการนั้นด้วย
------------------------------------
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
   (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
   (5) การสาธารณูปการ
   (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   (9) การจัดการศึกษา
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรมอันดีของท้องถิ่น
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   (14) การส่งเสริมกีฬา
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
   (24) การจัดการ การบำ รุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   (25) การผังเมือง
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   (28) การควบคุมอาคาร
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองขามเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

   “พัฒนา สามัคคี เพื่อพี่น้องชาวหนองขาม”

ยุทธศาสตร์

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

เป้าประสงค์

   1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
   2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
   4. มีการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5. การศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
   6. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และความสามัคคี
   7. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

   1. ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
   2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการสังคมสงเคราะห์
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน
   4. ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
   5. จำนวนระบบสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชน
   6. จำนวนแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน
   7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม
   8. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์
   9. ขีดความสามารถในการกำจัดขยะมีเพิ่มขึ้นได้มาตรฐาน
   10. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
   11. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นตัวตนสู่คนรุ้นหลัง
   12. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชานชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย

   1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
   2. ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   3. เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
   4. มีการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   5. ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และความสามัคคี
   6. การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

   1. เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
   2. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
   3. พัฒนาสถานด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
   4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
   5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   6. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   7. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
   8. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
   9. อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี อันดีงาม อยู่คู่สังคม
   10. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน
   11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
   12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนใน การนำแนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลย และนวัตกรรม บนพื้นฐานการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมการมีส่วนร่วม เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง