ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (Nongkham Subdistrict Administrative Organization)
ประเภทองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด กลาง
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง หน้าที่ 49 วันที่ 25 ธันวาคม 2539  
ที่ตั้งหน่วยงาน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150
พิกัดหน่วยงาน Lat : 16.17 Long : 102.17

อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่ 49.00 ต.ร.กม.
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกกุงและตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหลุบคา ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
โทรศัพท์/โทรสาร 044-109-756

ข้อมูลประชากร (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านโนนงิ้ว 384 369 753 262 นายดำรง ผลศาส
2 บ้านหินกองเหนือ 288 270 558 182 นายไสว เกณฑ์พล
3 บ้านหนองขามเหนือ 283 299 582 168 นายสมบูรณ์ เชื่อมไทสง
4 บ้านหนองตานา 300 313 613 189 นายสมยศ เรืองสุข
5 บ้านหนองมะเขือ 293 299 592 181 นายสรรชัย ทองแสง
6 บ้านหนองแห้ว 338 321 659 171 นายโสรส คำชมภู
7 บ้านหินกองใต้ 65 73 183 60 นายยอดตอง ศรีคอนไทย
8 บ้านหนองช้างเอก 285 271 556 179 นายบุญมี จันทะหะ
9 บ้านหนองขามใต้ 280 271 551 159 นายสุริยนต์ ฉายแสง
10 บ้านโนนสมบูรณ์ 133 134 267 92 นางศศิกานต์ เตโพธิ์
11 บ้านปรางค์กู่ 237 217 454 123 นายมนตรี ชนะชัย
12 บ้านงิ้วงาม 528 543 1,071 272 นายสมชาย สาออน(กำนัน)
13 บ้านหนองมะเขือใหม่ 281 277 558 186 นายไพฑูรย์ ยาน้อย
รวม 3,695 3,657 7,352 คน 2,224 ครัวเรือน  

 

ฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช.1/2557)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
นายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกฯ 19/01/2557 - 18/01/2561
นางทองชั่ง ต่อศรี รองนายกฯ 27/02/2557 - 18/01/2561
นายสุดใจ กล้าสงคราม รองนายกฯ 27/02/2557 - 18/01/2561
-ว่าง- เลขานายกฯ 27/02/2557 - 18/01/2561

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ(ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช.1/2557)
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วันที่ดำรงตำแหน่ง-พ้นจากตำแหน่ง
1 นายบุญทัน ฤทธิ์ไธสงค์ สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
2 นางสุนันทา วันทา สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
3 นายไตรรัตน์ ศิริวิชัย สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
4 นายพรมมา รอดทอน สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
5 นายเข็มพลอย สร้างเสาร์ สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
6 นายสมศักดิ์ พานอ้น สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
7 นายประสิทธิ์ สินทร สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
8 นางบุญมีทรัพย์ มีภักดี สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
9 นายสมยศ เลิศหว้าทอง สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
10 นายอุทัย คงสามหมด สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
11 นายสามารถ ปานจำรูญ สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
12 นายทองจันทร์ ผาสุข สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
13 นายอนุชา งามสวัสดิ์ สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
14 นายเคน สาระผล สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
15 นายทวี ปานจำรูญ สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
16 นางสาวสำเรียง บุปผาสุพันธ์ สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
17 นายหนูจีน เชื้อสกล สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
18 นางบัวผัน หลู่สูงเนิน สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
19 นายสมยศ ธนพชรรัตน์ สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
20 นายสุเทพ เหล่าขุนค้า สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
21 นางลานดร มองฤทธิ์ สมาชิกสภา 19/01/2557 - 18/01/2561
22 นายประมุข แก้วสีบุตร ประธานสภา 24/02/2557 - 18/01/2561
23 นายหนูหวัน เพ็งปัญจ่า รองประธานสภา 24/02/2557 - 18/01/2561
24 ส.ต.ต.ประเสริฐ วงษ์ชู เลขาสภา 05/02/2558 - 18/01/2561