เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ออกประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ​ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง​ฉบับที่ 1