1. กิจกรรมเข้าแถวพร้อมกันทั้งสำนักงาน ทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงความเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อผู้บริหารได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงาน เพื่อมอบนโยบายต่างๆ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ที่สำคัญ 


2. กิจกรรมการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสังกัด เพื่อผู้บริหารได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อมอบนโยบายต่างๆ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ ที่สำคัญ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ปรึกษาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ