๑.ชื่อโครงการ ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านงิ้วงาม-หน้าสำนักงาน อบต. บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 12
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.1 เมตร ยาว 110 เมตร บ่อพัก 11 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หนองขามกำหนด
๔.ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๕.๑ โดยใช้ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงดำเนินการกรมบัญชีกาลางฉบับปรับปรุงกำหนดราคากลาง
   
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๖.๑ นายเชาวลิต หูชัยภูมิ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง              ประธานกรรมการ
  ๖.๒ นายธีรศักดิ์ สมานกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         กรรมการ
  ๖.๓ นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน     กรรมการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม