๑.ชื่อโครงการ ราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางภายในหมู่บ้านจากสี่แยกนางมะลิทองมา-หน้าวัดบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓.ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ แปลนกรมการปกครองเลขที่ ท1-10(คัดลอก)
๔.ราคากลางคำนวน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๕.๑ โดยใช้ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบัญชีค่าแรงดำเนินการกรมบัญชีกาลางฉบับปรับปรุงกำหนดราคากลาง
   
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๖.๑ นายเชาวลิต หูชัยภูมิ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง              ประธานกรรมการ
  ๖.๒ นายธีรศักดิ์ สมานกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         กรรมการ
  ๖.๓ นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน     กรรมการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม