๑.ชื่อโครงการ ราคากลางจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 300 ถัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 249,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 830.00 บาท
๔.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  ๔.๑ กำหนดราคากลางจากการจัดซื้อพัสดุย้อนหลังภายในระยะเวลา 2 ปี
   
๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๕.๑ นายเชาวลิต หูชัยภูมิ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง              ประธานกรรมการ
  ๕.๒ นางสาววสนา สรณคมน์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป         กรรมการ
  ๕.๓ นายธีรศักดิ์ สมานกุล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     กรรมการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม