ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่  ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ  เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 ทราบดังนี้
              1. ผู้มีอาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ใช้เช่าที่ทำการค้า  ที่ไว้สินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่ให้ผู้อื่นอาศัยและที่ใช้ในกิจการอื่น ๆ อันมีผลประโยชน์รายได้ในปีที่ล่วงมาแล้วอันจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 ให้ไปขอรับและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี และชำระภาษีฯ ได้ภายในเดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์  2562 มาตรา 19  หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 20 และมาตรา 48(ข)
              2. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อันจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 
พ.ศ. 2508  เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี  2562 และชำระภาษีฯ ได้ภายในเดือน  มกราคม -  เมษายน  2562 หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 45
              3. ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง ซึ่งได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบการเพื่อหารายได้  หรือโฆษณาการค้า  หรือกิจการอื่น ๆ อันจะต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีฯ ได้ภายในเดือนมกราคม -  มีนาคม 2562 หากพ้นกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 25 และมาตรา 35
              
              ทั้งนี้ ขอให้ไปติดต่อขอรับ และยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)