สถิติการให้บริการของ อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ 2561
# การบริการ จำนวนผู้รับบริการ
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 91 ราย
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 37 ราย
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 1 ราย
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 1 ราย
6 การขอรับบำเหน็จบำนาญ -
7 การจดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่) 12 ราย
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 2 ราย
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 2 ราย
10 การรับชำระภาษีป้าย 22 ราย
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 156 ราย
12 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา 237 ราย
13 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 10 ราย
14 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1) 1 ราย
15 การแจ้งขุดดิน ถมดิน -
16 การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 23 ราย
17 ภาษีบำรุงท้องที่ 1,073 ราย
สถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน อบต.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ 2561
# ประเภทการร้องเรียน จำนวนเรื่อง
1 การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ไม่มี
2 การร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไม่มี
3 การร้องเรียนเรื่องอืนๆ ไม่มี