ประกาศ อบต.หนองขาม เรื่อง ใช้คู่มือสำหรับประชาชนฯ
 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

1.การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

2.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3.การจัดเก็บภาษีป้าย

การจัดเก็บภาษีป้าย

4.การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

5.การช่วยเหลือสาธารณภัย

การช่วยเหลือสาธารณภัย

6.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

7.การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

8.การขอใช้ห้องประชุม

การขอใช้ห้องประชุม

9.การขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์

การขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์

10.การขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต

การขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต

11.การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์

12.การขอรับเบี้ยยังชีพ

การขอรับเบี้ยยังชีพ

13.แจ้งขออนุญาตขุดดินถมดิน

แจ้งขออนุญาตขุดดินถมดิน

14.การขอนุญาตก่อสร้าง

การขอนุญาตก่อสร้าง