พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0023.3/2315 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.4/ว314 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารดาวน์โหลด

-แบบบันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
-แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำเดือน    
-แบบสมุดคุมบัญชีการรับคำขอจากประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ    

 ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)

   ประกาศ อบต.หนองขาม เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2560

  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558